Artikel 1 Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de activiteiten van CuraCameo geschiedt op eigen risico. Respecteer je grenzen en forceer niets. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk.
 2. Raadpleeg bij gezondheidsklachten altijd een arts.
 3. Overleg in geval van gezondheidsklachten met de arts of deelname aan betreffende activiteit raadzaam is.
 4. Stel de docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, menstruatie, spier- of gewrichtsklachten etc.). Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven, die van belang zijn.
 5. Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.
 6. Volg de aanwijzing van de docent op en vraag wanneer iets niet duidelijk is.
 7. CuraCameo is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist, noch voor enig lichamelijk letsel dat voor, tijdens of na een les is ontstaan.

Artikel 2 Inschrijven/betalen/opzeggen

 1. Geef bij wijziging in de persoonsgegevens of overige informatie die relevant kan zijn, dit direct door.
 2. De inschrijfperiode wordt steeds tot wederopzegging stilzwijgend verlengd met een zelfde periode.
 3. Het cursusgeld dient door de cursist  bij vooruitbetaling te worden voldaan, uiterlijk op de 1e dag van de kalendermaand. Bij niet tijdige betaling of het niet slagen van de automatische incasso zal CuraCameo een bedrag van € 7,50 in rekening brengen. Bij een openstaande vordering behoudt  Cura Cameo zich het recht voor de betreffende cursist de toegang tot de school te ontzeggen.
 4. Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van de cursist is in geen geval mogelijk. Ingeval van zwangerschap, een langdurige blessure of letsel kan met schriftelijke toestemming van CuraCameo de betaling tijdelijk stopgezet worden. Bij de aanvraag voor de “tijdelijke stopzetting” dient een doktersverklaring te worden overlegd. Stopzetting kan niet met terugwerkende kracht.
 5. Cura Cameo is bevoegd om op 1 januari van elk jaar het cursusgeld te verhogen met maximaal 5%.
 6. De inschrijving is niet overdraagbaar.

Artikel 3 Lessen

 1. De lessen vinden plaats op donderdagavond.
 2. De tijdsduur van de lessen bedraagt 5 kwartier.
 3. CuraCameo behoudt zich het recht voor het totaal aantal cursisten te beperken, alsmede de openings-, sluitings- en lestijden te wijzigen of de lessen te annuleren, zonder dat hieraan door de cursist enig recht kan worden ontleend. Annulering geschiedt via de website en/of aankondiging op de school.

Artikel 4 Huisregels

 1. Kom op tijd! Wees 5 a 10 minuten voor de les begint aanwezig en gebruik deze tijd voor de voorbereiding op de les in de vorm van strekoefeningen of meditatie.
 2. De cursist wordt geacht de wekelijkse lessen te volgen; dit is mede een onderdeel van de “yoga discipline training”. Bij het verstek laten gaan loopt het lesgeld gewoon door!
 3. Uit hygiënisch oogpunt wordt van de cursist verwacht dat hij/zij het volgende meeneemt: yogamat, yogariem, badlaken en eventueel yogablokken en een yogabolster.
 4. Eet bij voorkeur niet vlak voor de les of eet weinig en iets lichts.
 5. Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit zo spoedig mogelijk via de mail te melden.
 6. Contact en/of informatie bij voorkeur per mail: cura@curacameo.nl